آمریکا ارتش چین را متهم به جاسوسی هوایی در ۵ قاره کرد


نیویورک – ایرنا- آمریکا همزمان با افزایش تنش با پکن در پی بالون چینی اطلاعاتی، ارتش چین را متهم کرد که در حال جاسوسی هوایی بزرگی با استفاده از بالون در پنج قاره جهان و بیش از ۴۰ کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025518/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF