ادعای یک منبع آمریکایی درباره تلاش چین برای ایجاد واحد پهپادی جاسوسی


تهران- ایرنا – در گزارش اخیر واشنگتن پست که اواخر روز گذشته منتشر شد اطلاعات درز شده یک منبع نظامی آمریکایی ادعا می کند ارتش چین ممکن است به زودی پهپاد جاسوسی برد بلند که دستکم تا ۳ برابر سرعت صوت پرواز می کند را مورد استفاده قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087705/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C