اعتراضات کرونایی چین به هنگ کنگ رسید


تهران – ایرنا – تعدادی از دانشجویان هنگ‌کنگ در اعتراض به قوانین کرونایی چین تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956173/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF