ایران و چین دارای مشترکاتی به قدمت تاریخ / سفر رئیسی به پکن بسیار موفق بود


تهران – ایرنا – در آستانه نوروز و اندکی پس از عید بهار چین بعنوان دو فرهنگ و سنّت مشترک و باستانی ایران و چین، دانشگاه شهید بهشتی و سفارت جمهوری خلق چین در تهران در ابتکاری مشترک،گامی دیگر درجهت تقویت پیوندهای عمیق فرهنگی دو ملت برداشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037696/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1