تاکید چین بر پذیرش اعضای جدید و توسعه گروه بریکس


تهران-ایرنا- معاون اجرایی وزارت خارجه چین بر توسعه همکاری با کشورهای در حال توسعه و پذیرش اعضای جدید در گروه «بریکس» تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176159/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3