جنگ فناوری پکن و واشنگتن / شرکت دل تراشه های چین را کنار می گذارد


تهران – ایرنا – شرکت دل ( Dell ) اعلام کرد که  قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ تراشه های ساخت چین را به طور کامل کنار بگذارد و روزنامه نیکی به نقل از منابع روز پنجشنبه چنین اقدامی را مظهر “جنگ فناوری” بین پکن و واشنگتن خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989641/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C