دبیر کل سازمان ملل: سازمان همکاری شانگهای بر صلح منطقه تاثیرگذار است


تهران – ایرنا – آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به نشست شانگهای گفت: سازمان همکاری شانگهای سازمانی است که می تواند بر صلح در منطقه تأثیر بگذارد و امید می رود نقش خود را در ثبات افغانستان ایفا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159855/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1