رسانه چینی: اتهام انگلیس علیه چین درباره "خودروهای جاسوس"، خودزنی اقتصادی است


تهران-ایرنا- یک رسانه چینی درباره اتهامات مطرح شده از سوی مقامات و رسانه های انگلیسی مبنی بر قصد پکن برای جاسوسی با استفاده از خودروهای برقی تاکید کرد : اعمال محدویت علیه واردات خودرهای برقی چینی به انگلیس از طریق مطرح کردن اتهام واهی استفاده از این خودروها برای جاسوسی، صرفا یک خود زنی اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف واشنگتن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192612/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C