ساخت و ساز جدید در نزدیکی سایت پرتاب ماهواره کره شمالی


تهران- ایرنا – براساس گزارش های اخیر از یک اتاق فکر آمریکایی تصاویر جدید ماهواره ای از ساخت و ساز جدید در نزدیکی سایت پرتاب موشکی اصلی کره شمالی در اقدامی جهت بروز رسانی این بخش خبر می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102791/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C