مالزی میزبان برنامه‌های روز جهانی گردشگری ۲۰۲۵ شد


تهران- ایرنا- مالزی به عنوان میزبان برنامه‌های روز جهانی گردشگری ۲۰۲۵ در پنجاه و نهمین نشست کمیسیون منطقه‌ای جنوب آسیا سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) انتخاب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143176/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B5-%D8%B4%D8%AF