محکومیت تهمت ها و حملات مکرر ناتو به چین


محکومیت تهمت ها و حملات مکرر ناتو به چین


منبع: https://www.irna.ir/news/85075290/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86