مقام ارشد چین: خواستار تقویت مبادلات با ایران برای اجرای سند جامع همکاری هستیم


تهران – ایرنا – دیپلمات ارشد حزب حاکم چین با بیان این که پکن روابط با تهران را از منظر راهبردی می نگرد، تاکید کرد: چین به حمایت از ایران در حفظ حاکمیت ملی و عزت ملی ادامه می دهد .


منبع: https://www.irna.ir/news/85180209/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF