مماشات دولت سئول در برابر ماجرای فوکوشیما دردسرساز شد


تهران- ایرنا – اقدامات دولت کره جنوبی برای رصد کردن برنامه رهاسازی پساب آلوده به مواد رادیواکتیو نیروگاه هسته ای فوکوشیما انتقادات زیادی را به دلیل مماشات سئول درباره پرسش های اولیه در راستای تضمین ایمنی این برنامه برای مردم کشورش برانگیخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208073/%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF