نخست وزیر سابق انگلیس برغم هشدار چین به تایوان رفت


تهران- ایرنا- لیز تراس نخست وزیر سابق انگلیس برغم هشدار شدید چین سفر پنج روزه خود را به تایوان آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113251/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA