نماینده چین: نگران سلاح ها ارسالی به اوکراین هستیم


تهران- ایرنا-گنگ شوانگ نماینده چین در سازمان ملل متحد جمعه شب گفت که حجم عظیم سلاحی که در اختیار اوکراین قرار گرفته است، این نگرانی را در مورد احتمال در اختیار قرار گرفتن آن به دست افراد و گروه های افراطی را شدت بخشیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965694/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85