وزیر خارجه انگلیس در راه چین؛ آیا یخ روابط پکن-لندن آب می شود؟


تهران- ایرنا – جیمز کلورلی وزیر امورخارجه انگلیس قرار است ظرف چند روز آینده با هدف بهبود روابط آشفته لندن و پکن که به پایین ترین سطح طی دهه های اخیر رسیده است، به چین سفر کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207581/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%D8%AE-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF