چالش تعویق انهدام تسلیحات شیمیایی رها شده ژاپن در چین


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین اظهار داشت: تعویق انهدام تسلیحات شیمیایی رها شده ژاپن در چین، به چالشی برای جهان بدون سلاح‌های شیمیایی و چین تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112533/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86