چین: اجازه تکرار تراژدی اوکراین را در آسیا نمی دهیم
تهران-ایرنا-« وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در نشست مجازی اندیشکده جهانی تاکید کرد که کشورش به دنبال همکاری ها در راستای صلح و ثبات منطقه و جهان است و اجازه نخواهد داد که با مداخله جویی هایی برخی قدرتها در آسیا، تراژدی اوکراین این بار در آسیا تکرار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218700/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85