چین با تشریح نقش خود را دربازگشت سوریه به اتحادیه عرب آن را به نفع صلح و ثبات منطقه دانست


تهران- ایرنا- چین بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را به نفع کشورهای عربی و صلح و ثبات منطقه خواند و نقش خود در بازگشت دمشق به این اتحادیه را تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105664/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7