چین در اولین پرتاب سال جدید سه ماهواره به فضا فرستاد


‌تهران – ایرنا – چین روز دوشنبه در اولین پرتاب خود در سال جدید، سه ماهواره را با موفقیت به مدار فرستاده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993009/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF