کشورهای عربی؛ نزدیکی به چین برای موازنه با آمریکا


تهران – ایرنا – تحلیلگران عرب نشست اخیر رئیس جمهور چین و سران عرب در شهر ریاض پایتخت عربستان را نشان دهنده تصمیم کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای رها کردن خود از وابستگی تمام عیار به آمریکا و ایجاد موازنه در سیاست خارجی با نزدیک شدن به چین از طریق اهرم اقتصادی ارزیابی می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967863/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7