گلوبال تایمز: روابط آمریکا و چین وارد مرحله پیچیده‌تری می‌شود


تهران – ایرنا – تعاملات اخیر بین مقامات ارشد چین و آمریکا در تضاد با اقدامات و جنگ لفظی بین دو ابرقدرت بر سر تنگه تایوان و دریای چین جنوبی است. این رویه به گفته تحلیلگران این واقعیت را برجسته می کند که چین و آمریکا وارد مرحله پیچیده تری از بازی شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132079/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF