۲۰۲۲؛ تنش، تکانه‌های سیاسی و جنگ


تهران- ایرنا- سال ۲۰۲۲ درحالی رو به پایان است که رویدادهای مهمی را در خود ثبت و ضبط کرد. برخی محققان می‌گویند: مورخان آینده ممکن است سال ۲۰۲۲ را به عنوان لولای تاریخ در نظر بگیرند که پایان یک دوره و آغاز دوره‌ای دیگر واقع شد و از این رو، این سال بیشتر با اخبار غیرمنتظره رقم خورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979131/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF