ادامه انتقاد رسانه‌های کره جنوبی به اظهارت «یون» : گاف‌های دیپلماتیک کافی است


تهران- ایرنا – با بیشتر شدن پیامدهای دیپلماتیک پس از سخنرانی رئیس جمهوری کره جنوبی در سفر به امارات که ایران را “دشمن امارات” خواند و فراخواندن سفیر این کشور از سوی ایران در تهران کارشناسان کره جنوبی از وزارت امورخارجه کشورشان خواستند روابط دیپلماتیک را به سرعت با تمامی ظرفیت‌های دولت سرو سامان دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004734/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9