ازروزهای‌طلایی مازندران درتالارسرمایه‌گذاری تا فرارسرمایه هاازسرزمینهای اشغالی


تهران-ایرنا- روزهای‌طلایی مازندران درتالارسرمایه‌گذاری، اعطای عنوان استادافتخاری دانشگاه پکن به‌آیت‌الله رئیسی، ادعای‌گاردین درباره تقلای‌لندن و واشنگتن‌علیه ایران براساس اتهامات پهپادی وصدورحکم نهایی فاجعه سقوط جرثقیل درمکه مکرمه ازسوی دادگاه عربستان مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031651/%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C