ثبت نرخ رشد منفی جمعیت در چندین منطقه مختلف چین


تهران- ایرنا- چندین منطقه مختلف در چین به تازگی اعلام کردند که نرخ رشد جمعیت ثبت شده آنها در سال ۲۰۲۲ منفی بوده و تعداد نوزادان جدید در برخی از مناطق تا بیش از ۵۰ درصد هم کاهش داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024409/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%DA%86%DB%8C%D9%86