رهبر کره شمالی بر تقویت نیروهای دریایی تاکید کرد


تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از فرماندهی نیروی دریایی این کشور بازدید کرد و خواستار تقویت نیروهای دریایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85213930/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF