سازمان ملل معافیت از تحریم برای فعالیت های سازمان بهداشت جهانی در کره شمالی صادر کرد


تهران- ایرنا – یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در تارنمای خود امروز شنبه معافیت تحریم سازمان بهداشت جهانی برای فعالیت های بشردوستانه از جمله ارسال چادر به کره شمالی را تایید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196568/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C