سرخس خراسان رضوی، پلی برای اتصال ریلی چین به اروپا


مشهد- ایرنا- جنگ اوکراین، تجارت ریلی و جاده‌ای چین از مسیر روسیه را مختل کرد و بزرگترین اقتصاد جهان، راه چاره را در جایگزینی مسیر ریلی آسیای مرکزی- ایران- ترکیه برای دستیابی به بازار قاره سبز دیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145296/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7