سفیر چین:‌ پکن سلاحی در اختیار روسیه قرار نداده است


تهران- ایرنا- لو شائه سفیر چین در فرانسه تاکید کرد کشورش سلاح و مهمات در اختیار روسیه قرار نداده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958237/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA