شرکت سازنده بالون چینی، احتمال تولید محصولات نظامی را رد کرد


تهران- ایرنا- شرکت تولیدکننده بالون چینی که در آمریکا سقوط کرد، وجود محصولات نظامی در تولیداتش را رد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041008/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF