شناسایی ۱۰ جنگنده و چهار کشتی نظامی چین در نزدیکی تایوان


تهران- ایرنا- وزارت دفاع ملی تایوان اعلام کرد که همزمان با سال نو در شرق آسیا ۱۰ جنگنده و چهار کشتی نظامی چینی را در مناطق نزدیک تایوان شناسایی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006607/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86