شی: چین به دنبال راه حل مشترک برای چالش ها و تغییرات بی سابقه جهان است


تهران – ایرنا – شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفت که جهان و جامعه بشری امروز دستخوش تغییرات عمیق و چالش هایی است که طی یک قرن دیده نشده است و پکن به دنیال راه حل مشترک برای حل این چالش ها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221536/%D8%B4%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87