صندوق بین المللی پول خواستار همکاری با چین برای مقابله با چالش های جهانی شد


تهران-ایرنا-خانم «کریستالینا جورجیوا» در سفر به چین و دیدار با مقامات این کشور، خواستار گسترش همکاری های دو طرف با هدف مقابله با چالش های مهم پیش روی جهان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217734/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4