مذاکرات آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در توکیو در باره تهدیدهای کره شمالی


تهران- ایرنا – کره جنوبی، آمریکا و ژاپن هفته آینده جلسه ای در توکیو با حضور مقامات ارشد خود پیرامون اقدامات تحریک آمیز موشکی و نظامی کره شمالی برگزار خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917594/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87