مقام چینی: روابط چین و کشورهای آسیای مرکزی وارد فصلی جدید شده است




تهران-ایرنا- رئیس کمیته همکاری و حسن همجواری سازمان همکاری‌ شانگهای تاکید کرد که روابط چین و کشورهای آسیای مرکزی وارد فصلی جدیدی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224557/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87