نگرانی فزاینده آمریکا از گشت زنی مشترک چین و روسیه


تهران – ایرنا – سومین گشت دریایی مشترک چین و روسیه که هفته گذشته نزدیک آب‌های بین‌المللی درآلاسکا انجام شد، خشم آمریکا را برانگیخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197347/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87