هشدار کره جنوبی به کره شمالی درباره استفاده از سلاح اتمی


تهران-ایرنا- کره جنوبی به کره شمالی هشدار داد هرگونه استفاده از سلاح اتمی، پایان حکومت هیات حاکمه کره شمالی را رقم خواهد زد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176201/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C