پروژه های جدید همکاری مسکو-پکن/ اولین قطار چای چین به مقصد روسیه حرکت کرد

در مراسم عزیمت اولین قطار چای به روسیه معاون دولت مردمی استان هوبی، مقامات وزارت کشاورزی و امور روستایی چین و نمایندگان بازرگانی منطقه نیز حضور داشتند.

قرار است حرکت این قطارها از ووهان به روسیه به طور منظم صورت بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84868505/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

به گزارش ایرنا، هئیت تجاری روسیه در چین در پیام تلگرامی نوشت: در ۲۶ آگوست (۴ شهریور) اولین قطار با ۵۰ کانتینر (حدود ۱ هزار تن) از ووهان به مسکو به عنوان بخشی از پروژه جدید “قطارهای ویژه صادرات چای به روسیه” ارسال شد.

وی افزود: چای از نظر تاریخی ۸۰ درصد از مبادلات تجاری دو کشور را تشکیل می دهد و جاده ای که تجار طی می کردند، جاده بزرگ چای نامیده می شد.

الکسی داخنووسکی نماینده تجاری روسیه در چین در پیام ویدئویی گفت: ووهان سهم بزرگی در پیدایش سنت نوشیدن چای در روسیه در اواسط قرن هجدهم داشت، زیرا این شهر مرکز تجارت چای بین روسیه و چین بود.