پکن و رم امکان بررسی همکاری‌های مفیدتر تحت کمربند و راه را دارند


تهران -ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: پکن و رم باید پتانسیل همکاری خود را تحت «طرح کمربند و راه» تقویت و همکاری دوجانبه سودمند برای دستیابی به نتایج مفید را بررسی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107628/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF