چرا چین می تواند نقش سازنده در افغانستان ایفا کند؟


تهران- ایرنا – کارشناسان معتقدند چین به عنوان یکی از قوی ترین مدافعان صلح که همسایه افغانستان است، برخلاف آمریکا که با حضور اشغالگرانه و مخرب خود افغانستان را به نابودی کشاند، می تواند نقشی فعال و سازنده در بازگرداندن ثبات، صلح و رفاه به کشور جنگ زده افغانستان داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110708/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF