چین با کشورهای سازمان همکاری شانگهای در حوزه امنیتی همکاری می‌کند


تهران- ایرنا – لی شانگفو وزیر دفاع چین گفت کشورش آماده است تا با دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای ساختن بنای امنیتی پایدار، موثر و متوازن همکاری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097127/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF