ژاپن بزرگترین ارسال کننده کمک‌های پزشکی به زلزله ترکیه


تهران- ایرنا- از زمان وقوع زلزله ترکیه در ۶ فوریه (۱۷ بهمن ماه) در ترکیه، ژاپن یکی از بزرگترین ارسال کننده کمک های پزشکی به این کشور به شمار می آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049233/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87