کره جنوبی، رژه نظامی پیونگ یانگ را تحت نظر داریم


کره جنوبی اعلام کرد که از نزدیک شاهد افزایش فعالیت‌های کره شمالی، برای آماده شدن برای رژه نظامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021043/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85