گرجستان و چین در چارچوب طرح «کمربند-راه» اسناد همکاری راهبردی امضا کردند


تهران -ایرنا- در دیدار «ایراکلی گاریباشویلی» نخست وزیر گرجستان با «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین برای پیشبرد طرح «کمربند و جاده»، اسناد راهبردی بین دو کشور به امضا رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185446/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C